Fotobalk Titelbalk

Jaaroverzicht 2021

Purperkoet
Purperkoet
Gaai
Dwergaalscholver
Drieteenmeeuw
Jan-van-gent
Grauwe Pijlstormvogel
Alk
Kleine Jager
Zeekoet
Grote Jager
Fuut
Swinhoes Boszanger
Aziatische Roodborsttapuit
Graspieper
Hop
Gekraagde Roodstaart
Geelgors
Bonte Vliegenvanger
Grasmus
Boompieper
Kraanvogel
Roodborsttapuit
Koekoek
Grauwe Klauwier
Witbuikrotgans
Gele Kwikstaart
Morinelplevier
Boerenzwaluw
Kneu
Bontbekplevier
Kleine Plevier
Temmincks Strandloper
Tapuit
Tapuit
Fitis
Grasmus
Balkanbaardgrasmus
Drieteenstrandloper
Kneu
Rietzanger
Kneu
Holenduif
Gele Kwikstaart
Rode Wouw
Boomvalk
Rosse Grutto
Tapuit
Beflijster
Kleine Barmsijs
Zwartkop
Bonte Vliegenvanger
Iberische Tjiftjaf
Engelse Kwikstaart
Oeverloper
Zwarte Ruiter
Lepelaar
Kemphaan
Tureluur
Grutto
Zwarte Zeekoet
Kluut
Bergeend
Grote Stern
Torenvalk
Tureluur
Oeverloper
Scholekster
Graspieper
Fazant
Veldleeuwerik
Slobeend
Gele Kwikstaart
Gele Kwikstaart
Engelse Kwikstaart
Rosse Grutto
Braamsluiper
Grote Stern
Boerenzwaluw
Rosse Grutto
Stormmeeuw
Regenwulp
Bruine Kiekendief
Ringmus
Zwartkop
Zwartkop
Grasmus
Iberische Tjiftjaf
Tjiftjaf
Groenling
Zwartkop
Holenduif
Kleine Topper
Kraanvogel
Paarse Strandloper
Steenloper