Fotobalk Titelbalk

Jaaroverzicht 2013

Grote Bonte Specht
Appelvink
Boomkruiper
Boomklever
Groenling
Sperweruil
Aalscholver
Dodaars
Kuifeend
Buffelkopeend
Isabeltapuit
Vink
Arendbuizerd
Kokmeeuw
Nijlgans
Roodborsttapuit
Torenvalk
Eider
Grauwe Klauwier
Roze Spreeuw
Gele Kwikstaart
Aziatische Goudplevier
Smient
Goudplevier
Krombekstrandloper
Scholekster
Kluut
Winterkoning
Grauwe Klauwier
Witgat
Boerenzwaluw
Bontbekplevier
Groenpootruiter
Bergeend
Bruine Kiekendief
Blauwe Kiekendief
Grauwe Klauwier
Paapje
Roodborsttapuit
Merel
Fitis
Steenuil
Rietzanger
Rietgors
Bruine Kiekendief
Grasmus
Blauwborst
Gierzwaluw
Torenvalk
Winterkoning
Boomklever
Roodborst
Steltkluut
Boompieper
Boomleeuwerik
Steltkluut
Boomvalk
Grote Canadese Gans
Huiskraai
Witte Kwikstaart
Torenvalk
Tapuit
Paapje
Roodkopklauwier
Patrijs
Koekoek
Zwartkop
Houtduif
Merel
Tjiftjaf
Pimpelmees
Houtduif
Bronskopeend
Slechtvalk
Grauwe Gans
Kramsvogel
Bronskopeend
Kleine Zwaan
Wilde Zwaan
Zilverplevier
Rosse Grutto
Brilduiker
Slobeend
Slobeend
Smient
Kuifduiker
Zwarte Zee-eend
Rotgans
Witbuikrotgans
Grote Zaagbek
Meerkoet
Kolgans
Smient
Buizerd
Aalscholver
Kramsvogel
Veldleeuwerik
Torenvalk
Krakeend
Graspieper
Waterpieper
Kievit
Spreeuw
Heggenmus
Patrijs
Roodborst
Vink
Merel
Koolmees
Pimpelmees
Winterkoning