Fotobalk Titelbalk

Jaaroverzicht 2018

Ransuil
Oostelijke Gele Kwikstaart
Kleine Bonte Specht
Putter
Notenkraker
Steppevorkstaartplevier
Drieteenmeeuw
Kokmeeuw
Kleine Mantelmeeuw
Grote Mantelmeeuw
Geelpootmeeuw
Alk
Pontische Meeuw
Roodkeelduiker
Grote Jager
Jan-van-gent
Cetti's zanger
Groenling
Zwarte Kraai
Spreeuw
Goudhaan
Wintertaling
IJseend
Grauwe Klauwier
Slechtvalk
Oeverzwaluw
Bergeend
Fitis
Sporenkievit
Poelruiter
Lachstern
Strandplevier
Visdief
Scholekster
Dwergstern
Noordse Stern
Kluut
Winterkoning
Rietgors
Zwarte Stern
Waterhoen
Grasmus
Tafeleend
Rietzanger
Kleine Karekiet
Buizerd
Blauwborst
Bosrietzanger
Purperreiger
Snor
Witvleugelstern
Witte Kwikstaart
Meerkoet
Oeverloper
Kieviet
Tureluur
Kokmeeuw
Zwartkopmeeuw
Stormmeeuw
Brandgans
Oeverloper
Bosruiter
Kluut
Kemphaan
Grutto
Kievit
Grasmus
Graspieper
Spotvogel
Grauwe Klauwier
Fluiter
Bergeend
Winterkoning
Kauw
Roodborst
Zanglijster
Nachtegaal
Grasmus
Kneu
Winterkoning
Zanglijster
Braamsluiper
Putter
Zwarte Rotgans
Zwarte Specht
Boomklever
Middelste Bonte Specht
Sperwer
Fitis
Zomertaling
Rosse Stekelstaart
Blauwborst
Grutto
Waterhoen
Steenuil
Baardman
Baardman
Blauwborst
Grote Zilverreiger
Torenvalk
Roerdomp
Brilduiker
Brilduiker
Lepelaar
Witkopgors
Grote Zilverreiger
Pijlstaart
Slobeend
Wintertaling
Rotgans
Brilduiker
Zwarte Zee-eend
Paarse Strandloper
Ross'Meeuw
Witgat
Wilde Eend
Wilde Eend
Bergeend
Kleine Zilverreiger
Tureluur
Gaai
Ooievaar
Rotgans
Grote Stern
Kanoet
Dodaars
Middelste Zaagbek
Zeekoet
Brilduiker
IJsduiker
Parelduiker
Kleine Zilverreiger
Zwartbuikwaterspreeuw
Kleine Zwaan